SSD 240GB NETAC

640,000  500,000 

Cho phép đặt hàng trước

SSD 160GB NETAC SATA III
SSD 240GB NETAC

640,000  500,000 

500000

SSD 240GB NETAC

SSD 240GB NETAC

Đặt trước